Договір публічної

ДОГОВІР ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЛОЩІ КОНТЕЙНЕРУ (БОКСУ) No _______/____.

м. Київ, «___» __________ 20____ року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС ТЕРМІНАЛ», далі - Орендодавець, в особі директора Вітко Олени Григорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ, ФОП, Фізична особа _________________________________________, далі Орендар, в особі ______________________________________________, який діє на підставі ________________, з іншої сторони, при спільному згадуванні іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Орендодавець передає у строкове платне користування індивідуальну площу контейнеру, далі – Бокс, а Орендар приймає на умовах цього Договору та СТАНДАРТНИХ УМОВАХ ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЛОЩІ КОНТЕЙНЕРУ(БОКСУ), надалі – Умови, Додаток No1 до Договору в строкове платне користування Бокс та зобов'язується сплачувати Орендодавцю за користування таким Боксом плату, на умовах та у строки встановлені Договором.

1.2. Під Боксом розуміється окреме індивідуальне приміщення морського контейнеру загальної металевої конструкції, площею _______ м. кв. (± 0,5 м.кв), що знаходиться за адресою: 04074, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Лугова, 9.
1.3. Користування Боксом здійснюється лише за місцем його розташування, вказаним в п.1.2. Договору.

1.4. Цільове призначення Боксу – для тимчасового розміщення (складування) товаро-матеріальних цінностей / речей.

2. ПЕРЕДАЧА, ПОВЕРНЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ БОКСУ

2.1. Передача Боксу Орендодавцем, прийняття його Орендарем і повернення Боксу після закінчення строку оренди, або у випадку дострокового розірвання (припинення) дії Договору чи у випадках, передбачених Договором, оформлюються Актами приймання-передачі. В Актах приймання-передачі вказуються характеристики Боксу, його площа, стан, інші необхідні відомості.

2.2. Без письмової згоди Орендодавця забороняється вносити будь-які зміни до конструкції Боксу, робити будь-які отвори, встановлювати в середині Боксу будь-яке обладнання, прикріпляти до Боксу будь-яке обладнання, кронштейни, полиці тощо та будь-яким іншим чином переробляти Бокс.
2.3. У день закінчення строку дії Договору чи у день дострокового розірвання (припинення) Договору, Орендар зобов’язаний за Актом приймання
-передачі Боксу повернути Орендодавцю Бокс у такому ж стані, який на дату укладання даного Договору, без пошкоджень, з урахуванням нормального природного фізичного зносу при користуванні.

2.4. Під час повернення Боксу Орендодавцю, Орендар зобов’язаний звільнити Бокс від своїх товаро-матеріальних цінностей / речей та залишити відкритим Бокс.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Орендна плата становить: без ПДВ - _______ грн., ПДВ 20% - ______ грн., разом _____ грн. на місяць. Також Орендар сплачує гарантійний (авансовий) платіж в розмірі однієї місячної плати за останній місяць оренди. Орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату щомісяця у строк до 5-го числа включно поточного місяця оренди. Якщо строк оренди починається не з першого числа відповідного місяця, сума орендної плати за поточний

місяць становить суму, пропорційну кількості днів оренди до закінчення відповідного місяця.
3.2. До підписання сторонами Акту приймання-передачі до даного Договору Орендодавець зобов’язаний сплатити орендну плату за перший місяць та гарантійний (авансовий) платіж за останній місяць оренди, який складає: без ПДВ - ____ грн., ПДВ 20% - ____ грн., разом _________ грн..
3.3. Сторони домовилися, що Орендодавець має право змінити розмір орендної плати, а Орендар зобов’язаний прийняти таку зміну та підписати відповідну додаткову угоду до цього договору, в наступних випадках:

- орендна плата по даному договору може бути змінена у випадку істотної зміни обставин, які сторони не могли передбачити при укладенні цього Договору (різка зміна економічної ситуації, кон’юнктури ринку, методики розрахунку орендної плати, зміна централізованих цін та тарифів, податків, зборів та обов’язкових платежів, різке падіння національної валюти або її зміна тощо). Рішення сторін про зміну орендної плати оформляється відповідною додатковою угодою до даного договору, яка підписується повноважними представниками сторін та вступає в дію з моменту (дати) підписання такої угоди.
3.4. Усі розрахунки за Договором здійснюється у безготівковому порядку на поточний банківський рахунок Орендодавця, вказаний в Договорі або додатково письмово повідомлений Орендодавцем Орендарю, в національній валюті України – гривні.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права і обов’язки Орендаря

4.1.1. Орендар зобов’язаний прийняти у користування Бокс на умовах, визначених цим Договором.

Від Орендодавця Від Орендаря

____________________________ _______________________________

4.1.2. Орендар зобов’язаний під час користування Боксом дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарних норм та інших норм і правил безпечного використання Боксу.
4.1.3. Орендар зобов’язаний забезпечити збирання та вивезення побутових відходів, що утворюються в процесі його діяльності, підтримувати у чистоті прилеглу територію.

4.1.4. Орендар зобов’язаний дбайливо ставитись до Боксу та не допускати погіршення його стану.
4.1.5. Орендар зобов’язаний своєчасно і в повному розмірі сплачувати платежі передбачені Договором.
4.2. Права і обов’язки Орендодавця
4.2.1. Орендодавець зобов’язаний передати Орендарю у користування Бокс належної якості.
4.2.2. Орендодавець зобов’язаний протягом строку дії Договору надати Орендарю та його працівникам можливість безперешкодного доступу до Боксу для користування ним на умовах Договору.
4.2.3. Орендодавець має право достроково розірвати цей Договір і вимагати повернення Боксу у випадках і на умовах передбачених цим Договором.
4.2.4. Орендодавець має право перевіряти в середині у присутності Орендаря стан Боксу
.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

5.1. Орендодавець по факту надання послуг вручає Орендарю або його співробітнику/представнику підписані Акти надання послуг (надалі «Акти») у двох екземплярах в офісі Орендодавця за адресою: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, літ. П/, 2 поверх (Оболонський р-н).
5.2. Орендар протягом
5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Актів зобов’язаний повернути Орендодавцю підписаний зі свого боку екземпляр Акту.

5.3. У разі неповернення підписаних та/або неявки для прийняття для підписання Акти надання послуг чи відсутності мотивованої відмови у підписанні зазначених Актів у строк, передбачений п. 5.2. цього Договору, вважається, що Орендар прийняв надані Послуги, Послуги надані відповідно до умов Договору та підлягають оплаті.

5.4. Сторони домовилися, що при виконанні умов Договору мають право здійснювати підписання самого Договору, Рахунків-фактур, Акти надання послуг, Актів звірок, Додаткові угоди, Акти приймання- передачі/повернення, а також всіх пов’язаних з виконанням умов договору документів (надалі-Е-документ), тощо, в електронній формі з електронним цифровим підписом (далі-ЕЦП) за допомогою електронного сервісу «М.Е.Док» та/або «ВЧАСНО» через електронну адресу Сторони-одержувач: _______________________________________. Сторони мають право спільного використання документів як в паперовому так і в електронному вигляді.

Сторона, яка складає Е-документ і надсилає його іншій Стороні, вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.
Сторона, яка здійснює господарську операцію зобов’язана скласти первинну документацію та направити її іншій стороні не пізніше 15 діб, з дня здійснення такої операції.

Сторона-одержувач підписує належно оформлені та скріплені електронним підписом Сторони-відправника Е-документ протягом 5 календарних днів з моменту їх отримання.
У разі якщо протягом передбаченого Договором строку, Сторона
-відправник не отримала від Сторони-одержувача підписаних E-документів, та якщо Сторона-одержувач протягом встановленого строку не надіслала Стороні- відправнику мотивованої відмови від підписання таких E-документів, такі E-документи вважаються таким, що наданні своєчасно та в повному обсязі. Е- документ в такому разі вважається підписаним Стороною-отримувачем. E-документи набирають чинності з моменту їх складання, за умови підписання обома Сторонами. Для

Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням ЕЦП здійснюється шляхом складення та підписання Сторонами Акту про анулювання E-документа.
Внесення змін до відповідного Е
-документу здійснюється протягом 5 календарних днів з моменту отримання відповідною Стороною обґрунтованих зауважень до Е-документу та можливе шляхом анулювання такого Е-документу і підписання нового Е-документу.

Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами та електронних документів, розміщених на своїх комп’ютерах.
У випадку неможливості виконання зобов’язань по застосуванню електронного документообігу, Сторони негайно повідомляють про це одна одну та здійснюють обмін паперовими документами до усунення неможливості виконання зобов’язання.

6. СТРОК ОРЕНДИ, ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Строк оренди складає ________ календарних місяці з дня підписання Акту приймання-передачі.

6.2. Даний Договір є укладеним та набирає чинності з дня підписання його Сторонами та діє до закінчення стоку оренди, вказаного в п. 6.1. Договору або до припинення дії Договору.
6.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договорі можуть бути внесенні тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється письмовою додатковою угодою до Договору.

Від Орендодавця Від Орендаря

складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг Контрагенту Товариства, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", незалежно від дати накладення електронного

документів,

2

підпису.

___________________________ _______________________________

6.5. Договір може бути достроково розірваним з ініціативи та на вимогу Орендодавця в односторонньому порядку у випадках, якщо: Орендар користується Боксом всупереч Договору або використовує Бокс не за цільовим призначенням, не вносить оренду плату. Датою розірвання договору буде вважатися дата зазначена в повідомленні про дострокове розірвання Договору. Вся поштова кореспонденція (документооборот) при направленні листа поштою іншій Стороні, як доказ та дата отримання іншою Стороною такого поштового відправлення, буде вважатися дата відмітки поштового відділення.

6.6. Договір може бути достроково розірваним на вимогу Орендаря у випадках, якщо: Орендодавець прострочив передання Боксу Орендарю більше ніж на 5 календарних днів, якщо використання Боксу не можливе за його цільовим призначенням.
6.7. Сторони погодили, що кожна із сторін може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за місяць до дня передбачуваної дати припинення цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання своїх зобов’язань по Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та Умовами.
7.2
. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути з Договору або у зв’язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не досягнуть домовленості шляхом переговорів, то такі спори й розбіжності вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Договір складено у двох примірниках, один примірник Договору Орендаря інший Орендодавця.
8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно (протягом п’яти днів з моменту зміни реквізитів) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих (негативних) наслідків.
8.3. Усі належним чином оформлені додаткові угоди, будь
-які акти, додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.
8.4. Укладаючи даний Договір, Сторони підтверджують, що кожна із Сторін діє в межах своїх повноважень і на підставі законодавства України.
8.5. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», особи, які підписали Договір надають одна одній беззастережне право на використання персональних даних, зазначених в цьому Договорі, з метою забезпечення реалізації будь
-яких правовідносин за Договором.
8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень даного Договору, як і Договору в цілому.
8.7. Сторона не вправі передати цілком чи частково свої права та/чи обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
8.8. Підписані копії Договору, будь
-яких актів, додатків, додаткових угод до Договору, всіх інших документів за Договором (у тому числі копії одних із їх примірників), які передані факсимільним зв’язком або електронною поштою чи будь-яким іншим способом мають юридичну силу до отримання оригіналів цих документів.
8.9. Сторони домовилися, що вся поштова кореспонденція (документооборот) при направленні листа поштою іншій Стороні, як доказ та дата отримання іншою Стороною такого поштового відправлення, буде вважатися дата відмітки поштового відділення.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
ТОВ «ТРАНС ТЕРМІНАЛ»

Юр. адр.: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, 29, Фак. адр.: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9,
IBAN UA903226690000026009300633654
в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м. Київ, МФО 322669,
ЄДРПОУ 31992758
, ІПН 319927526554,
т. (044) 501-89-03.

Директор

_________________________ О. Г. Вітко м. п.

Від Орендодавця

ОРЕНДАР:

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________

______________________ _________________

Від Орендаря

3

___________________________
_______________________________

Додаток No 1
до Договору оренди індивідуальної площі контейнеру /боксу/
No _____ від «_
__»______20__ р.

СТАНДАРТНІ УМОВИ ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЛОЩІ КОНТЕЙНЕРУ /БОКСУ/.

Ці Стандартні умови Оренди об’єкту (далі по тексту - «Умови») є невід’ємною частиною Договору оренди індивідуальної площі контейнеру /боксу/ No ___ від «___» _______20__ року (далі-Договір).
1. Орендодавець надає Орендарю в тимчасове користування Об'єкт оренди, зазначений в Договорі, що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Лугова, 9 (далі - Локація), для розміщення майна Орендаря (далі - Майно). 1.1. Про надання Об'єкту оренди в тимчасове користування Сторони можуть підписувати щомісячний Акт наданих послуг. Укладення такого акту с правом Орендодавця і додатковим засобом фіксації періоду користування Орендарем Об'єктом оренди. Акт наданих послуг складається Орендодавцем та надсилається Орендарем на адресу, вказану в договорі, Орендар зобов’язаний підписати такий Акт наданих послуг протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання та надіслати підписаний акт на адресу Орендодавця, або передати в інший спосіб. Якщо Акт наданих послуг не підписано Орендарем протягом 10 (десяти) календарних днів із дня його відправлення Орендодавцем на адресу Орендаря, Акт наданих послуг вважається підписаним обома Сторонами і Орендар цим підтверджує свої зобов’язання за таким актом. Також акт наданих послуг може буде підписаний за допомогою сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО» або «М.Е.Док». В такому випадку акт підписується за допомогою ЕЦП і вважається підписаним обома сторонами.

2. Ці Умови є стандартними, затвердженими для однакового застосування на території Локації і застосовуються при оренді будь-якої індивідуальної площі контейнеру /боксу/ на території Локації.
3. Орендодавець має право здійснювати контроль доступу на територію Локації і обмеження зазначеного доступу шляхом здійснення пропускного режиму. Порядок пропускного режиму Орендодавець має право оголосити Орендарю будь-яким способом: електронною поштою, смс-повідомленням, в офісі Орендодавця або на сайті Орендодавця. Орендар несе повну відповідальність за наслідки передачі засобів доступу (ключів) до Об'єкту оренди третім особам.

4. Орендар приймає на себе відповідальність за Об'єкт оренди після підписання Договору. Орендар має право встановити власний замок на дверях Об'єкту оренди. Орендар несе одноосібну відповідальність за кінцевий доступ до Об'єкту оренди, в тому числі за несанкціонований доступ до Об'єкту оренди третіх осіб, що мають засоби доступу до Об'єкту оренди та (або) знають про місцезнаходження Об'єкту оренди, а також за збереження Майна Орендаря.

4.1. Орендар одноосібно відповідає за установку замку на дверях Об'єкту оренди і повинен замикати замок кожен раз, залишаючи Об'єкт оренди і територію Локації. Власник не зобов'язаний замикати незамкнений Об'єкт оренди. 5. Орендар має право доступ до Об'єкту оренди в будь-який час 24/7 (далі - «Час доступу»). Орендодавець має право змінити Час доступу, попередньо повідомивши про це Орендаря будь-яким способом: по телефону, електронній пошті, в офісі Орендодавця або на сайті Орендодавця.

5.1. У разі виробничої необхідності Орендодавець має право провести заміну Об'єкту оренди, зазначеного в Договорі, на інший рівноцінний об'єкт на території Локації в порядку, передбаченому Умовами, повідомивши Орендаря про настання об'єктивних обставин, що тягнуть за собою необхідність звільнення займаного Об'єкту оренди ти переміщення майна, що в ньому знаходиться, в інший рівноцінний об'єкт, за три календарних дні до настання таких обставин, якщо про їх настання Орендодавцю стадо відомо завчасно, або відразу ж після їх настання . Якщо їх настання Орендодавець не міг передбачити у цьому випадку Орендар зобов'язаний здійснити переміщення свого майна в інший рівноцінний Об'єкт у встановлений Орендодавцем термін силами Орендодавця. 6. Орендодавець надає Орендарю Об'єкт оренди виключно в цілях розміщення майна Орендаря. Використання Об’єкту оренди з іншою метою заборонено. За невиконання або несвоєчасне виконання прийнятих на себе зобов'язань по оплаті терміну користування індивідуальної площі контейнеру /боксу/, а також невиконання або несвоєчасне виконання прийнятих на себе зобов'язань за Договором та поточних Стандартних умов, Орендодавець має право обмежити доступ до індивідуальної площі контейнеру /боксу/ Орендаря до моменту внесення повної суми заборгованості та/або суми пені або до моменту усунення відповідного порушення.

6.1 За винятком Об'єкту оренди та загальних зон, що ведуть до Об'єкту оренди за найкоротшим маршрутом (вхідної групи Локації, загальних проїздів Локації) Орендар не має права доступу до інших індивідуальних площ контейнерів /боксів/, територій Локації.
6.3.
Орендар може передати третім особам право доступу до Об'єкту оренди на підставі списку довірених третіх осіб за підписом Орендаря, які зазначені, із зазначенням повних паспортних даних довірених осіб, які Орендар повинен особисто представити Орендодавцю або на підставі довіреності, виданої Орендарем довіреній особі і переданої в оригіналі особисто Орендарем Орендодавцю і що зберігається у Орендодавця, якщо Сторони не домовилися про інше. Будь-яка особа, яка має доступ до Об'єкту оренди з дозволу Орендаря, зобов'язана виконувати вимоги Договору. Орендар зобов'язаний повідомити таких осіб про положення Договору, включаючи ці Умови, і несе відповідальність за їх дії.

7. Орендодавець має право входити (відкривати) в Об'єкт оренди без дозволу Орендаря (при необхідності, зламати замок) і переміщати будь-яке Майно, що зберігається в Об'єкті оренди, в наступних випадках: 1) для невідкладного ремонту Об'єкту оренди; 2) в інтересах дотримання норм пожежної безпеки і правил технічної

Від Орендодавця Від Орендаря

___________________________ _______________________________

4

експлуатації; 3) для запобігання шкоди або шкоди особам чи майну; 4) для видалення майна, забороненого до зберігання в об'єкті оренди; 5) при наявності у Орендодавця відповідного обов’язку, встановленого законодавчою нормою чи актом уповноваженого органу влади; 6) з метою реалізації положень цього Договору; 7) у разі наявності простроченого платежу за користування індивідуальною площею контейнеру /боксу/ більше ніж на 10 календарних днів.

За фактом відкриття Об'єкту оренди Орендодавцем складається Акт, який підписується двома представниками Орендодавця, відповідальними за відкриття Об'єкту оренди. Орендар повідомляється про відкриття Об'єкту оренди за контактними телефонами, залишеним Орендарем, або будь-яким іншим зручним способом: електронною поштою, доставкою з кур'єром або повідомленням поштою.

8. Орендарю забороняється розміщувати в Об'єкті оренди:

 1. 8.1  тварин, інших живих істот (в т.ч. рептилій і т.п.), а також будь-які рослини;

 2. 8.2  швидкопсувні продукти харчування;

 3. 8.3  вибухонебезпечні або вогненебезпечні речовини/предмети, радіоактивні або токсичні речовини, або гази;

 4. 8.4  пально-мастильні речовини, легкозаймисті речовини і летючі рідини;

 5. 8.5  промислові та побутові фарби в не герметичній упаковці або раніше розкритій упаковці;

 6. 8.6  зброя, боєприпаси, вибухонебезпечні предмети;

 7. 8.7  будь-які предмети і майно, заборонені до обігу на території України;

 8. 8.8  предмети, що підлягають вилученню у власника за рішенням суду.

9. Орендар гарантує, що Майно, яке буде зберігатися в об'єкті оренди:

 1. 1)  буде належати йому на законних підставах;

 2. 2)  не буде містити небезпечних речовин, зокрема, вибухонебезпечних або легкозаймистих, або

радіоактивних, або токсичних речовин або газів, забруднювати і іншим чином шкодити і впливати на інші об'єкти Локації , виділяти пари або запахи;
3) не буде майном, яке зазначено в п. 8 Умов.
Орендодавець має право не дозволити зберігання будь
- якого майна незалежно від причин.
10. При користуванні Об’єктом оренди, а також іншим майном Орендодавця, яким Орендарю дозволено користуватися відповідно до Договору, Орендар зобов'язаний:

 1. 1)  не створювати перешкод співробітникам Орендодавця або користувачам інших об'єктів;

 2. 2)  не здійснювати наступних дій: розпорошувати фарбу або здійснювати слюсарні роботи будь-якого роду в

Об'єкті, прикріплювати щось до стін, стелі, підлоги або дверей Об'єкту або проводити перепланування Об'єкта, загромаджувати проїзди/проходи, службові приміщення або інші частини приміщень Локації , завдавати шкоди Локації, включаючи Об'єкт оренди, а також будь-якому іншому майну Орендодавця або будь-яким іншим користувачам об'єктів на території Локації. У разі якщо порушення Орендарем цього пункту призвело до заподіяння шкоди Об'єкту оренди або іншому майну Орендодавця, Орендар повинен (на розсуд Орендодавця) провести ремонт пошкодженого майна або відшкодувати витрати Орендодавця по проведенню необхідного ремонту або заміни пошкодженого Орендарем майна. Дані дії повинні бути виконані в строк, який буде вказано в повідомленні, направленому Орендодавцем Орендарю будь-яким зручним способом: електронною поштою, доставкою з кур'єром або повідомленням поштою. У разі якщо Орендар не виконає ремонт або не відшкодує вартість ремонту або заміни пошкодженого майна, Орендодавець має право припинити доступ Орендаря до Локації до моменту повного виконання Орендарем обов'язків, передбачених цим пунктом Умов.
11. Орендодавець не несе відповідальності за стан і збереження Майна Орендаря, що знаходиться в Об'єкті оренди. Орендар зобов'язаний самостійно стежити за тим, щоб вміст Об'єкту оренди не піддавався пошкодженням, викликаним взаємодією складових частин Майна. Орендар розуміє і визнає, що з часом майно зазнає нормального процесу псування і старіння і підтверджує, що умови зберігання на індивідуальній площі контейнеру /боксі/, достатні для тривалого зберігання майна Орендаря.

12. Орендар зобов'язаний дотримуватися всіх заходів протипожежної безпеки на території Локації , включаючи Об'єкт оренди. Також Орендар зобов'язаний дотримуватися інструкцій щодо забезпечення безпеки, які розміщені на території Локації або доведені до відома Орендаря співробітниками Орендодавця; особисто бути присутнім (або направити належним чином уповноваженого представника) при доставці на Об'єкт оренди Майна; дотримуватися ввічливості по відношенню до інших осіб при користуванні загальними проїздами/проходами, або іншими частинами Локації; негайно повідомляти Орендодавця про будь-яку шкоду, заподіяну Локації, включаючи Об'єкт оренди; дотримуватись інструкцій співробітників Орендодавця і правил користування Об'єктом оренди, що встановлені Орендодавцем; відшкодовувати Орендодавцю прямі збитки, що виникають в результаті порушення ним Договору, включаючи ці Умови.
13. При виникненні будь-яких підозр у повноважного представника Орендодавця щодо майна Орендаря, що розмішується в Об'єкті оренди, такий представник має право вимагати візуально оглянути майно Орендаря.
14. У випадку несплати Орендарем орендної плати протягом 10 (десяти) або більше днів Орендодавець вправі призупинити виконання його зобов'язань за Договором та звільнити Об’єкт оренди від Майна, перемістивши Майно на відкритий штрафний майданчик Орендодавця. Сторони дійшли згоди, що у разі такого переміщення Орендодавець не несе відповідальності за збереження Майна, а нарахування плати за перебування Майна на відкритому штрафному майданчику обчислюється по орендній платі Договору. Орендодавець повідомляє Орендаря про переміщення Майна на відкритий штрафний майданчик Орендодавця у порядку, передбаченому Договором. У випадку несплати Орендарем орендної плати протягом 7 (семи) або більше днів Орендодавець

Від Орендодавця Від Орендаря

5

___________________________ _______________________________

вправі нарахувати пеню у розмірі 5 % (п'ять відсотків) вартості оренди індивідуальної площі контейнеру/боксу/ за кожен день прострочення.
14.1 Порядок розкриття індивідуальної площі контейнеру /боксу.
Орендодавець робить розкриття (відкриття) індивідуальної площі контейнеру /боксу у відсутність Орендаря і/або його представника в наступному порядку: Для проведення робіт по примусовому розкриттю індивідуальної площі контейнеру /боксу/ формується комісія з двох співробітників Орендодавця. У момент розкриття індивідуальної площі контейнеру /боксу/ складається акт про примусове розкриття, що включає опис утримуваного індивідуальної площі контейнеру /боксу/. Акт складається у необхідній кількості екземплярів і підписується усіма членами комісії. Після складання акту про примусове розкриття, майно Орендаря переміщається в зручне для Орендодавця місце.

Майно Орендаря, вилучене з індивідуальної площі контейнеру /боксу/, зберігається Орендодавцем 20 (двадцять) календарних днів з дня розкриття індивідуальної кімнати/боксу.
Після закінчення зазначеного терміну Орендодавець має право розпорядитися майном на власний розсуд, у тому числі продати майно з метою відшкодування вартості оренди індивідуальної площі контейнеру /боксу/ і інших витрат Орендодавця. До закінчення зазначеного терміну Орендар має право звернутися до Орендодавця за поверненням свого майна, витягнутого орендодавцем з індивідуальної площі контейнеру /боксу при розкритті. Повернення майна Орендаря здійснюється при відшкодуванні Орендарем повної суми заборгованості і/або суми пені, а також за умови відшкодування Орендарем збитків Орендодавця, пов'язаних, у тому числі, але, не обмежуючись, з розкриттям і переміщенням майна Орендаря, його зберіганням, а також інших збитків Орендодавця, витікаючих з Договору і Стандартних умов, згідно калькуляції, представленою Орендодавцем Орендарю, на підставі рахунку. Після закінчення
20 (двадцяти) календарних днів з дня розкриття індивідуальної площі контейнеру /боксу/ Орендодавець не несе відповідальність за збереження майна Орендаря. У разі виявлення при розкритті індивідуальної площі контейнеру /боксу/ предметів, заборонених до розміщення, то результати розкриття доводяться до відома відповідних правоохоронних і/або інших державних органів. Якщо з об'єктивних причин розміщення майна Орендаря або його частини, вилученої з індивідуальної площі контейнеру /боксу/, не представляється можливим, то за рішенням Орендодавця воно може бути знищене у присутності комісії, що формується в порядку, встановленому поточним пунктом. При цьому складаються акт про знищення майна Орендаря (його частини) і опис знищеного майна (його частини). Копія акту передається Орендарю при його особистій явці.

15. Будь-яке Майно, що зберігається в об'єкті оренди, може бути утримано Орендодавцем в якості забезпечення виконання зобов'язань Орендаря, в тому числі грошових, перед Орендодавцем, в межах суми заборгованості по Договору. Оцінку вартості майна здійснює Орендодавець.
16. Орендар в день припинення або розірвання Договору повинен забрати все Майно з Об'єкту оренди і залишити останній в справному та чистому стані, передавши Об'єкт оренди Орендодавцю за Актом приймання- передачі (повернення) незачиненим і в тому ж стані, в якому він знаходився в день передачі Орендарю.

16.1. Якщо орендар не вивезе Майно з Об'єкту оренди не пізніше останнього дня терміну оренди, то Орендодавець має право вивезти і самостійно розмістити все майно Орендаря будь-яким способом на розсуд Орендодавця. При цьому на Орендаря покладаються всі витрати, понесені Орендодавцем в зв'язку з вивозом і (або) розміщенням даного майна. Орендодавець не несе відповідальності за збереження Майна, залишеного в Об'єкті оренди або вивезеного відповідно до умов цього пункту. Також Орендодавець має право реалізувати Майно, залишене в Об'єкті оренди після закінчення терміну оренди і 30 (тридцяти) днів після такого терміну будь-яким способом, в том числі і аукціоні, а також знищити майно.

16.2. У разі відмови або ухилення Орендаря від повернення Об’єкту оренди Орендодавцю і (або) від підписання акту приймання-передачі (повернення) Об'єкту оренди Орендодавець має право прийняти Об'єкт оренди в односторонньому порядку з складанням відповідного акту. При цьому цей Договір припиняє свою дію з моменту складання Орендодавцем відповідного одностороннього акту.

17. Термін користування індивідуальної площею контейнеру /боксу/ починає обчислюватися від дати укладення Договору, або за домовленістю, але не пізніше ніж 5 календарних днів від дати укладання Договору. 17.1. Мінімальним терміном користування протягом дії Договору індивідуальної площі контейнеру /боксу/ встановлюється термін, який дорівнює 1 (один) календарний місяць. Цей строк визнається Сторонами звітним періодом при взаємовідносинах Сторін протягом дії Договору.

17.2. Розмір оплати строку користування визначається Тарифами Орендодавця, чинними на дату укладення Договору. Орендодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Тарифи. Про зміни Тарифів Орендодавець повідомляє Орендаря шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті moisklad.соm.uа та/або іншими способами інформування (смс-повідомлення, електронною поштою, поштою та інше), не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів до моменту вступу зазначених змін.

17.3. Оплата за термін користування, узгоджений Сторонами при укладенні Договору, може здійснюватися Орендарем або в повному обсязі за весь узгоджений період користування або щомісячно, відповідно до п. 1.4 Договору ,не пізніше 3 (Трьох) календарних днів від дати укладення Договору на підставі рахунку - для юридичних осіб; для фізичних осіб - у день підписання договору і акту прийому-передачі індивідуальної площі контейнеру /боксу/. За умови продовження терміну користування індивідуальної площі контейнеру /боксу/ оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту продовження.

Від Орендодавця Від Орендаря

___________________________ _______________________________

6

17.4. Оплата за користування індивідуальної площі контейнеру /боксу/ здійснюється в українській гривні і перераховується безготівковим шляхом на рахунок Орендодавця згідно з реквізитами, зазначеними в Договорі, або за допомогою он-лайн оплатою на інтернет-сайті moisklad.соm.uа.
17.5. По закінченні строку користування, погодженого Договором (у тому числі, але не обмежуючись: при відсутності зворотного акту прийому-передачі індивідуальної площі контейнеру /боксу/ та/або при відсутності повідомлення Орендаря про намір припинити або продовжити користування індивідуальної площі контейнеру /боксу/ , термін користування, а також і Договір автоматично продовжується на 30 (тридцять) календарних днів, після закінчення яких Договір вважається розірваним.

17.6. У разі відсутності повідомлення від Орендаря про намір продовжити або припинити користування індивідуальної площі контейнеру /боксу/ , але за умови надходження від Орендаря грошових коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця термін користування індивідуальною площею контейнеру /боксу/, а також і термін договору, продовжується на оплачений період.

 1. 17.7.  Протягом оплаченого терміну користування розмір оплати не може бути змінений.

 2. 17.8.  Датою платежу за цим Договором вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий

рахунок Орендодавця.

 1. 17.9.  Орендодавець має право надати знижку в розмірі і порядку, встановлених Орендодавцем.

 2. 17.10.  При розрахунку орендної плати Сторони приймають, що рік дорівнює 360 дням, квартал-90 днів, місяць -

30 днів.

Від Орендодавця Від Орендаря

___________________________ _______________________________

7

м. Київ,

АКТ
приймання
-передачі
до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПЛОЩІ КОНТЕЙНЕРУ (БОКСУ) No ________/
___ від «___» _________ 20____р.

«____» _________ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС ТЕРМІНАЛ» (надалі іменується "Орендодавець"), в особі директора Вітко Олени Григорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ, ФОП, Фізична особа _____________________________________ - далі «Орендар», в особі ______________________________________________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), підписали цей акт приймання-передачі до Договору оренди No ________/___від «___» ________ 20___ р. (далі по тексту – «Акт») про наступне:

1. В момент підписання цього акту Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування на підставі Договору оренди No ________/___від «___» ________ 20___ р. Об’єкт оренди:

1.2. Характеристика об’єкта оренди:
1.2.1. Об’єкт оренди : окреме індивідуальне приміщення морського контейнеру загальної металевої

конструкції (БОКС), площею _______ м. кв. (± 0,5 м.кв).
1.2.2. Адреса Об’єкта оренди: 04074, м. Київ, Оболонський р
-н, вул. Лугова, 9.

1.2.3. Загальна площа Об’єкта оренди: _______ м. кв. (± 0,5 м.кв).

Стан Об’єкта оренди на момент передання в оренду: Об’єкт оренди не має особливих властивостей та недоліків, які можуть бути небезпечними для Орендаря чи інших осіб або призвести до пошкодження самого Об’єкта оренди під час оренди, перебуває в нормальному робочому стані, відповідає умовам договору і призначенню Об’єкта оренди, а також вимогам техніки безпеки, санітарним і протипожежним нормам та підлягає переданню Орендареві.

2. Цей Акт є невід’ємною частиною Договору оренди No ________/___від «___» ________ 20___ р. складений в двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

ПЕРЕДАНО:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ТОВ «ТРАНС ТЕРМІНАЛ»

ПРИЙНЯТО:
ОРЕНДАР «______________________»

____________________ ________________

м. п.

8

Директор ______________________

м. п.

О. Г. Вітко

Від Орендодавця

Від Орендаря

___________________________
_______________________________